Tinklalapis lietuviams Saaro krašte, jo apylinkėse ir visiems besidomintiems. Tvarkomas privačia iniciatyva
Saaro krašto (Saarlando) lietuviai  
 
 

Nuostatos

21.06.2018 00:48 (UTC)
   
 


Saarlando krašto apylinkei galiojančios VLB Statuto dalys, kuriomis vadovaujantis veikia kiekviena Vokietijos lietuvių apylinkė : 

II. BENDRUOMENĖS NARIAI

§4
Bendruomenės nariais gali būti visi Vokietijoje gyvenantys lietuviai, iš Lietuvos kilę asmenys ir jų šeimos nariai.
Nariu tampama, padavus raštišką pareiškimą, Apylinkės valdybos nutarimu. Apie naujo nario priėmimą pranešama Vokietijos LB valdybai.
Nariais gali būti priimami ir jokiai LB apylinkei nepriklausantys asmenys. Jie įrašomi į Vokietijos LB valdybos sudaromą narių sąrašą.

 

 

§5
Narystė baigiasi:
a) mirtimi,
b) parašius pareiškimą dėl išstojimo vietos Apylinkės valdybai 6 mėnesius prieš apyskaitinių metų pabaigą,
c) pašalinimu.

 

 

§6
Vokietijos LB valdyba gali pašalinti narį, jeigu jis kenkia Bendruomenės garbei arba interesams; jeigu jis, nepaisydamas paraginimo raštu, ilgiau negu per apyskaitinius metus nesumoka solidarumo įnašų ir neprašo nuo jų atleisti; dėl kitos svarbios priežasties.
Siūlymą pašalinti narį gali įteikti kiekvienas narys. Prieš priimant sprendimą, reikia apskųstąjį išklausyti. Sprendimas gali būti per mėnesį apskųstas Garbės teismui, kurio sprendimas yra galutinis.

 §7
Pagal § 6 iš Bendruomenės pašalintas narys gali tik praėjus dvejiems metams po sprendimo paskelbimo prašyti būti vėl priimamas į Bendruomenę.
Raštiškas pareiškimas įteikiamas per Apylinkės valdybą VLB valdybai, kuri jį svarsto.
 


III. BENDRUOMENĖS APYLINKĖ

§8
Kiekvienoje Vokietijos vietovėje, kur nuolat gyvena ne mažiau kaip 5 nariai, gali būti įkurta Bendruomenės apylinkė. 

§9
Bendruomenės apylinkės reikalus sprendžia Apylinkės narių susirinkimas. Jam priklauso:
a) rinkti Apylinkės valdybą ir Kontrolės komisiją,
b) tvirtinti metinę sąmatą ir Kontrolės komisijos patikrintą sąmatos vykdymo apyskaitą, taip pat atleisti Valdybą nuo atsakomybės,
c) svarstyti veiklos pranešimą ir kitus šiame Statute nurodytus bei Vokietijos LB valdybos ar Apylinkės valdybos, arba narių pasiūlytus klausimus,
d) spręsti kitus Apylinkės veiklos klausimus.

 

 

§10
Apylinkės narių susirinkimas vyksta bent kartą per metus. Jį kviečia Apylinkės valdyba raštu, pranešdama darbotvarkę bent 14 dienų prieš susirinkimą.
Apylinkės valdyba gali kviesti susirinkimą bet kuriuo metu. Mažiausiai ketvirtadaliui narių pasiūlius, Valdyba turi sukviesti neeilinį susirinkimą per 14 dienų.

 

 

§11
Susirinkimas teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė narių. Numatytu laiku reikiamam narių skaičiui neatvykus, susirinkimas pradedamas po pusės valandos; jis yra teisėtas, nepaisant atvykusių narių skaičiaus, bet jis gali svarstyti tik tuos klausimus, kurie pažymėti kvietime.

 

 

§12
Susirinkimą pradeda Apylinkės pirmininkas arba jo pavestas kitas Valdybos narys. Susirinkimui vadovauja jo išrinktas pirmininkas.

 §13
Susirinkimo protokolą rašo susirinkimo pirmininko pakviestas sekretorius. Pasirašytą protokolo nuorašą gauna Vokietijos LB valdyba.

 

 

§14
Narių susirinkimas priima sprendimą pagal atiduotų balsų daugumą. Balsams pasidalijus po lygiai, pareiškimas laikomas atmestu. Balsuojama viešai. Jei prašo bent vienas narys, balsuojama slaptai.
Apylinkę panaikinti galima tik daugumos narių balsais.

 

 

§15
Einamuosius Apylinkės reikalus tvarko Valdyba. Jai priklauso:
a) Apylinkės narių susirinkimų nutarimų vykdymas,
b) lietuvių švietimo bei mokymo įstaigų išlaikymas,
c) rūpinimasis narių kultūriniais ir socialiniais reikalais,
d) rėmimas į vargą patekusių lietuvių,
e) solidarumo įnašų rinkimas,
f) lietuvių atstovavimas vietos įstaigose bei institucijose,
g) Apylinkės narių kartotekos ir kasos knygos su pateisinamaisiais dokumentais tvarkymas,
h) veiklos ir kasos tvarkymo apyskaitų pateikimas,
i) šio Statuto ir Bendruomenės tarybos rinkimų nuostatuose numatytų ar Bendruomenės valdybos pavestų visų kitų uždavinių atlikimas.

 

 

§16
Apylinkės valdybą sudaro trys nariai. Apylinkės narių susirinkimas gali nutarti ir kitokią Valdybos sudėtį.

 

 

§17
Valdybos nariu gali būti kiekvienas Apylinkės narys, kuriam sukako 18 metų.

 

 

§18
Apylinkės valdyba renkama vieneriems metams. Senoji Valdyba eina pareigas iki naujosios Valdybos išrinkimo. Jei dėl kokių nors priežasčių kuris nors narys iškrinta, jo vietą užima per Valdybos rinkimus daugiausia balsų gavęs kandidatas. 

§19
Jei Valdybos kadencijai pasibaigus, ji nevykdo savo statutinių pareigų, Vokietijos LB valdyba gali paskirti komisarinę Valdybą.

 §20
Reikalų tvarkymui ir atsiskaitymui tikrinti renkama dviejų narių Kontrolės komisija. Apylinkės narių susirinkimas gali nutarti ir kitą Kontrolės komisijos sudėtį.

 

 

§21
Kontrolės komisija renkama vieneriems metams. Ji eina savo pareigas iki naujos Kontrolės komisijos išrinkimo. Jei dėl kurios nors priežasties vienas narys iškrinta, jo vietą užima per Kontrolės komisijos rinkimus daugiausia balsų gavęs kandidatas.

 §22
Apylinkės veiklą, kasą ir atskaitomybę tikrinti Kontrolės komisija gali pavesti vienam savo nariui arba ekspertui. Surašomas kiekvieno tikrinimo protokolas, kuris per 7 dienas po patikrinimo įteikiamas Apylinkės valdybai. Protokolo nuorašą gauna Vokietijos LB valdyba.

 

 §23
Apylinkę panaikinus, jos turtas ir dokumentai perduodami Vokietijos LB valdybai.

 

X. BENDRUOMENĖS LĖŠOS

§55
Bendruomenės lėšas sudaro:
a) narių solidarumo įnašai,
b) įmokos, palikimai, dovanos,
c) įmokos ypatingiems reikalams,
d) valstybės ir privačių įstaigų dotacijos.

 

 

 

§56
Kiekvienas 18 metų amžiaus narys moka nuolatinį solidarumo įnašą arba ne mažiau aukoja. Metinis įnašas mokamas apyskaitinių metų pradžioje.

Šiuo metu jis yra nustatytas 20,- per metus. (Nedirbantiesiems € 10,-). Studijuojantieji ir nepasiturintieji gali būti nuo solidarumo mokesčio mokėjimo atleisti.

 Nuo solidarumo įnašo atleidimo taisykles ir mokestį už teikiamus patarnavimus nustato Vokietijos LB valdyba.


Pilną VLB Statuto versiją galite rasti
ČIAIš kontakto su VLB:

"Vokietijos Lietuvių Bendruomenės veikla nukreipta į visus lietuvius, gyvenančius Vokietijoje. Bet, kadangi esame juridinis asmuo, turime turėti savo narius ir atitinkamus organizacijos organus. Kokie jie yra ir kaip sudaromi, matote iš VLB Statuto, kurio dalis esate įsidėję ir į savo tinklapį.
..... 
Apie tai, kiek apylinkių Vokietijoje jau veikia, matote mūsų (VLB) tinklalapyje, o apie tai, kaip jos veikia,  taip pat galite pasiskaityti VLB Valdybos informacijose, kurias spausdintas gauna kiekvienas bendruomenės narys ir kurios taip pat įdedamos į mūsų tinklalapį 
"Informacijos" puslapiuose......."


 
  Navigacija
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vieta Jūsų reklamai
***
 
Deutsche Version 


  Werbung
  Šiandien

Dienos vardadieniai -
Dienos patarlė:

  Orai
VILNIUJE Click for Vilnius, Lithuania ForecastIR Kitur:

Direkteingabe Stadt
  Lankytojai
Nuo 2009.02.22, šio skaitliuko įdėjimo čia, mus aplankė: free counters
Nuo tinklapio sukūrimo 2008.08.20 čia buvo užsukę 140242 Besucher (439033 Hits) lankytojų
=> Willst du auch eine kostenlose Homepage? Dann klicke hier! <=